DANH MỤC HƯỚNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN CN KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

Các bạn sinh viên có kế hoạch làm nghiên cứu khoa học sinh viên có thể tham khảo hướng đề nghiên cứu thông qua danh mục dưới đây: 2-danhmuc-nckh-12-9-2016 Các nhóm dùng mẫu đăng ký dưới đây để đăng ký nghiên cứu khoa học: 1-don-dky-de-tai-nckh-sv Các nhóm nghiên cứu lưu ý các quy định về thời gian, quy chuẩn trình bày trong sản phẩm nghiên cứu khoa học trong tài liệu dưới đây: 3-quydinh-nckhsv

Xem thêm


THÔNG TƯ 202/2014/TT-BTC HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

1605

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất (BCTCHN). Thông tư này hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất đối với các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và phương pháp kế toán xử lý các giao dịch giữa các đơn vị trong nội bộ tập đoàn, giữa tập đoàn và công ty liên doanh, liên kết. Thông tư này áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức công ty mẹ – công ty con thuộc các ngành, các thành phần kinh tế khi lập và trình […]

Xem thêm


THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC – HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Thongtu1111

Ngày 22 tháng 12 năm 2014, Bộ Tài Chính đã chính thức ban hành thông tư số 200/2014/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015. Những quy định trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Thông tư này thay thế cho Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính. Những nội dung tại các Thông tư hướng dẫn Chuẩn mực kế toán Việt Nam […]

Xem thêm