KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN SỨ MẠNG – TẦM NHÌN – MỤC TIÊU GIÁO DỤC

                          ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN SỨ MẠNG – TẦM NHÌN – MỤC TIÊU GIÁO DỤC KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN Mục đích Phổ biển rộng rãi nội dung và ý nghĩa của Sứ mạng – Tầm nhìn – Mục tiêu giáo dục trường Đại học Thương mại và Khoa Kế toán-Kiểm toán, đên cán bộ, viên chức, người lao động, các tổ chức đoàn thê và người học trong toàn Khoa. Nội dung phổ biếnSứ mạng – Tầm nhìn – Mục tiêu giáo […]

Xem thêm


MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI     KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN      MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Đào tạo cử nhân kế toán đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hoá, sức khỏe và năng lực nghề nghiệp thích ứng với điều kiện môi trường đang thay đổi và đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, quản trị kinh doanh; nắm vững kiến thức chuyên môn về kế toán, kiểm toán, phân tích kinh tế; có năng lực thực hành nghề kế toán,  kiểm toán và khả năng hoạch định chính sách kế toán, kiểm […]

Xem thêm